ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

Начало

РДГ София

Района на дейност на Регионална дирекция по горите - София обхваща четири области (област София – град, Софийска област, област Ловеч – част от Община Тетевен, област Пазарджик - част от Община Панагюрище) и 25 бр. общини.

Общата площ на горските територии в района на дейност на РДГ - София е  404 218 ха. В тази площ са включени площите на 11 държавни горски стопанства (ДГС) и 3 държавни ловни стопанства (ДЛС), ТП ДГС/ДЛС, които са териториални поделения на две Държавни предприятия (ДП) – Югозападно ДП гр. Благоевград и Северозападно ДП гр. Враца. На територията на РДГ – София се намират част от Природен парк “Витоша” и част от Природен парк “Врачански балкан”.

Разпределението на горските територии по видове собственост е както следва: ГТ държавна собственост - 258 530 ха, общинска собственост – 89 354 ха, ГТ собственост на физически лица – 42 326 ха, на юридически лица 6 157 ха, на религиозни организации 902 ха, временно стопанисвани от общините  4 991 ха  и гори на МОСВ 1 958 ха.

За повече информация или въпроси, свързани с дейността на РДГ София:

инж. Стоян Тошев - Директор - тел. 02/9870052

Деловодство - тел. 02/8155279

 


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995