ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

Начало

РДГ София

Регионална дирекция по горите- София се намира в централната западна част на България. Разположена на територията на две области (област София – град и Софийска област) и обхваща 25 бр. общини.                                                                                                                                                           

В горско – административно отношение към РДГ – София се числят 10 Държавни горски стопанства – Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Пирдоп, Самоков, Своге, София; и 3 Държавни ловни стопанства – Арамлиец, Витиня, Искър, като площта на държавно ловно стопанство “Искър” е предоставена за стопанисване на Министерски съвет. На територията на РДГ – София се намират част от Природен парк “Витоша” и част от Природен парк “Врачански балкан”.

Територията е твърде разнообразна в геоморфологично отношение. Климатът и растителността се определят от сравнително голямата надморска височина на района. Това от своя страна дава отражение върху видовото разнообразие в популациите на дивеча, който е един от съществените елементи на природната среда и важен фактор за поддържане на биологичното равновесие.

 Общата площ на дирекцията е 391 753 ха (включена е и площта на ДЛС "Искър", която е представена за стопанисване на Министерски съвет), държавен горски фонд 264 355 ха.; общински горски фонд - 74 898 ха.; физически лица - 37 693 ха.; юридически лица - 6 102 ха. и религиозни организации - 1 024 ха. Временно стопанисвани от общините - 5 588 ха и гори на МОСВ - 2 093 ха. 

 

 

 

 

 

 

 

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995